Vad publicerar HTF?

Historisk Tidskrift för Finland publicerar historievetenskapliga uppsatser. Huvudsakligen behandlar uppsatserna Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

Uppsatserna kan också anknyta till specifika teman, då tidskriften i allmänhet publicerar ett eller två temanummer per år. Temanumren har bl.a. behandlat Åland (4/2021), tidigmodern medicinhistoria (4/2020) och  privata organisationer inom den sociala sektorn  under mellankrigstiden (3/2019).

Förutom uppsatser ingår i varje nummer ett antal granskningar av aktuella historiska verk. ”Översikter och meddelanden” bildar en egen avdelning där t.ex. forskningsöversikter och presentationer av aktuella forskningsprojekt ingår.  

I avdelningen ”Från fältet” ingår rapporter från vetenskapliga konferenser och seminarier samt presentationer av historiska föreningars och institutioners verksamhet. Det övriga innehållet utgörs av diskussion, ”Synpunkten” och ”Forskarprofilen”, i vilken framstående finländska historieforskare presenteras.

Språk 

I första hand publicerar Historisk Tidskrift för Finland uppsatser på svenska.

Tidskriften kan i viss utsträckning översätta finskspråkiga bidrag till svenska. Översättningarna ombesörjs av redaktionen.

Översättarens arbete underlättas i hög grad om författaren anger termer, titlar, begrepp m.m. på svenska, i synnerhet då dessa härrör från original eller källor på svenska samt då de har etablerade eller officiella svenska motsvarigheter. En kopia av ett centralt dokument kan också vara till nytta vid översättningen.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer