Om tidskriften

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) (ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. Tidskriften utges sedan 1916 av Historiska föreningen (Finland).

Läs mer om tidskriftens grundande och dess första år i Max Engmans artikel i HTF 2/1991.

Historisk Tidskrift för Finland riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 550 prenumeranter huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. 

Innehållet i Historisk Tidskrift för Finland behandlar huvudsakligen Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet. I allmänhet är ett eller två av årgångens nummer temanummer. Tidskriftens temanummer har bland annat lyft fram korruption (3/2022) osynliggjord småhandel och vardagskonsumtion (2/2018), antifascism i Norden (1/2017) och sinnenas kulturhistoria (4/2015). För temanumren anlitas ofta utomstående gästredaktörer.

HTF utkommer med fyra nummer om året. Tidskriften följer referee-praxis, vilket betyder att uppsatserna granskas av två utomstående experter. Alla nummer fr.o.m. årgång 75 (1990) finns tillgängliga i Vetenskapliga samfundens delegations publikationstjänst som Open Access-publikation (ISSN 2343-2888). Från och med nummer 1/2022 publiceras HTF Open Access med följande licens: CC BY-NC-ND 4.0.

Tack vare översättningsstöd beviljat av Delegationen för den svenska litteraturens främjande är HTF ett flitigt utnyttjat forum också för finskspråkiga historiker. Vi kan därför ge en inblick i ny finsk historieforskning för en nordisk publik, och du som är skribent kan erbjuda texter också på finska, men kontakta alltid redaktionen först. 

Historisk Tidskrift för Finland utges med bidrag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer