Huvudredaktören har ordet

Med föreliggande nummer avslutas den 106:e årgången av Historisk Tidskrift för Finland. Samtidigt avslutas också mitt eget arbete inom redaktionen när jag lämnar över huvudredaktörskapet till docent Johanna Wassholm, sedan tidigare medlem av redaktionsrådet. Jag gläder mig över att kunna blicka tillbaka på fjorton år i redaktionen – de nio första som redaktionssekreterare (redaktör) och de fem senaste som huvudredaktör.

Arbetet med tidskriften har varit oerhört värdefullt och lärorikt. När jag blev medlem av redaktionen var jag mitt uppe i arbetet med min doktorsavhandling. Det redaktionella arbetet blev ett utmärkt komplement till forskningen: att redigera och diskutera andras artiklar är ett mycket effektivt sätt att också stärka den egna förmågan att producera vetenskaplig text. Som redaktör för HTF får man även en god överblick över forskningsfältet och möjlighet att knyta kontakter med forskare i hela Norden. Man får också en nära inblick i de utmaningar och möjligheter som finns för de vetenskapliga tidskrifterna. Detsamma gäller den omvälvning som den vetenskapliga utgivningen överlag gått igenom och fortfarande går igenom i och med digitaliseringen och frågorna i anslutning till öppen tillgång (open access).

Dagens forskare arbetar under tidspress, i en verklighet där resultat räknas i poäng och konkurrensen är stenhård. Jag hoppas ändå att det också framöver ska finnas ett intresse för att medverka i redaktioner. I Historiska föreningens minnesruna över tidskriftens långvarige huvudredaktör Max Engman betonades dennes insats när det gällde att ”dela med sig av sin kunskap om historikerns hantverk, redaktörens arbete och skrivande till senare redaktionssekreterare”. Här sammanfattas betydelsen av den värdefulla ”skola” redaktionen kan utgöra för en yngre historiker eller doktorand.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla dem jag haft nöjet att samarbeta med under min tid i redaktionen: den tidigare huvudredaktören Lars-Folke Landgrén, de tidigare redaktionssekreterarna/redaktörerna Jani Marjanen, Sophie Holm och Anna-Stina Hägglund, den nuvarande redaktören Evelina Wilson samt tidigare och nuvarande medlemmar av redaktionsrådet och Historiska föreningens styrelse. Ett särskilt varmt tack för utmärkt samarbete går till redaktören Jens Grandell som står i beråd att lämna redaktionen efter tretton år.

Eftersom vi som sagt lever i en tid av omställning vill jag lyfta fram de bestående värdena hos Historisk Tidskrift för Finland. Genom arbetet med tidskriften värnar vi om det svenska språket som vetenskapens språk, om kvalitet och noggrannhet och om betydelsen av att samla nordiska forskare kring de teman som faller inom tidskriftens profil. Här vill jag särskilt betona tidskriftens betydelse för finskspråkiga forskare som vill tillgängliggöra sina forskningsresultat för en bredare nordisk publik. Tack till alla er som bidrar med artiklar, översikter och granskningar, och inte minst till er som tar er tid att granska artiklar och på så vis hjälper oss att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå.

Jag önskar den nya huvudredaktören Johanna Wassholm och den övriga redaktionen lycka till med arbetet!

Jennica Thylin-Klaus

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer